Login
Wachtwoord vergeten? Registreren
  • Nederlands
  • Engels
  • Frans
  • Duits
HomeOns bedrijf › Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Bewortelde stekken vaste planten:
- Afname: De minimale afname is 1 tray per soort. Het aantal planten per tray is 100.
- Prijs: Prijzen zijn in Euro’s, af-kwekerij en ex-BTW.
- Besteltijd: Om uw order zo compleet mogelijk uit te kunnen voeren adviseren wij u om voor 1 februari 2022 te bestellen.

De kleine ordertoeslag, per orderregel, geldt als volgt:
1 tray                    = 10 eurocent extra per plug
2 trays                  = 5 eurocent extra per plug
3 trays                  = 3 eurocent extra per plug
4 trays                  = 2 eurocent extra per plug
5 trays en meer  = conform de prijzen uit de actuele prijslijst.
Bij bestellingen uit de periodiek door ons verstrekte voorraadlijst(en) geldt de kleine ordertoeslag eveneens, behalve in het geval er minder dan 5 trays, van de door u gewenste producten, aangeboden worden.

Leveringsvoorwaarden
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten. Afwijkende voorwaarden van onze opdrachtgevers zullen alleen worden geaccepteerd, na schriftelijke bevestiging van onze kant.

Alle geleverde planten en ander materiaal blijven eigendom van de verkoper, totdat de koper alle rekeningen (inclusief alle verschuldigde rente, kosten en boetes) voldaan heeft. De koper draagt het risico van de planten zodra deze het bedrijf van de verkoper verlaten hebben.

Levertijden worden in overleg, maar altijd bij benadering vastgelegd. Overschrijding van levertijd zal de afnemer nimmer het recht geven tot ontbinding van de koopovereenkomst, noch op schadevergoeding.

Reclames binnen 8 dagen na ontvangst der goederen, per aangetekende post. De datum van het poststempel is hierbij bepalend. Bij elke reclame dient een duidelijke omschrijving van de klacht te worden gegeven.

Een schadeloosstelling kan nooit hoger zijn dan de op de factuur vermelde bedragen.

Daar er alles aan gedaan wordt om de planten op tijd en in goede conditie te leveren, kunnen er echter onvoorziene omstandigheden voorkomen, zoals verlate oogst of misoogst. Deze omstandigheden ontheffen ons van de verplichting tot levering, ook indien de order reeds is bevestigd.

Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend.

De planten worden geleverd in standaardfust, nl. VML/VMH op pallets en op Deense karren. Alle emballage wordt gefactureerd tegen kostprijs.
Alle emballage wordt retour genomen, mits leeg en onbeschadigd, tegen de volgende bedragen onder de kostprijs, volgens ‘de vereniging van vaste plantenkwekers’ per 1 september 1991:

                                Door u retour gebracht                     door ons retour gehaald

VML                                    0,12 euro                                                 0,25 euro
VMH                                   0,12 euro                                                 0,25 euro
Pallets                               1,15 euro                                                 2,30 euro
Deense karren                dienen direct geruild te worden.

Er worden niet meer kisten teruggenomen dan er gefactureerd zijn!

Betaling van de factuur dient binnen een maand na de factuurdatum te geschieden.
Indien de betaling niet binnen een maand geschied, wordt er 1% per maand berekend over het totale factuurbedrag. Alle kosten die gemaakt worden om het factuurbedrag te innen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Op alle overeenkomsten en opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing. Op elk gerechtelijk meningsverschil is het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook voor opdrachtgevers die buiten Nederland gevestigd zijn.

Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Bijlagen bij Leveringsvoorwaarden